Bel mij terug

Pensioenen

Collectief Pensioen is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde (employee benefit) voor uw werknemers. Onder de huidige regelgeving wordt onder Collectief Pensioen verstaan: een oudedag-, arbeidsongeschiktheid- en nabestaandenvoorziening die is afgesloten in de relatiesfeer werkgever en werknemer.

 
Collectief Pensioen (Pensioenwet)
Zodra de werkgever een Collectief Pensioen aan de werknemer toezegt valt dit onder de Pensioenwet (voorheen PSW). In de Pensioenwet heeft de wetgever een aantal maatregelen getroffen die de door een werkgever gedane Collectief Pensioen toezegging voor een werknemer zoveel mogelijk moeten zekerstellen.
 
De werkgever is door de Pensioenwet verplicht het Collectief Pensioen voor de werknemers te waarborgen door:
  • toetreding tot een bedrijfstakpensioenfonds (voor vele bedrijfstakken en beroepsgroepen verplicht)
  • oprichten van een ondernemingspensioenfonds
  • het treffen van voorzieningen tot verzekering.
Contractvormen
Een werkgever die niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en er niet voor kiest om een eigen ondernemingspensioenfonds op te richten, kan het pensioen onderbrengen bij een verzekeraar. Dit kan door middel van een (semi) collectief contract of individuele pensioenpolissen per werknemer. Met betrekking tot de Collectief Pensioen opbouw kan gekozen worden uit meerdere systemen. We onderscheiden hier 3 hoofdvormen:
  • Eindloon
  • Middelloon
  • Beschikbare Premieregeling
Eindloon
In dit systeem bedraagt de uitkering een bepaald percentage van het laatstgenoten salaris ofwel eindloon. Over het algemeen levert dit systeem het hoogste pensioen op omdat veelal op einde van de actieve loopbaan het hoogste salaris tot dan toe is genoten. Omdat de meeste werknemers gecompenseerd worden voor inflatie, zal in de opbouwfase van het pensioen deze inflatie het eindresultaat niet of nauwelijks beïnvloeden.
 
Middelloon
Hier is niet het laatst genoten salaris uitgangspunt voor de uitkering, maar het gemiddeld verdiende salaris. De pensioenopbouw baseert zich op een vast percentage van het jaarsalaris. Opgebouwde pensioenafspraken worden veelal verhoogd met een percentage gelijk aan de loon- of prijsindex ter compensatie van de inflatie.
 
Beschikbare Premieregeling
Sterk aan populariteit winnend is de Beschikbare Premieregeling. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de beschikbaar te stellen premie en het rendement dat door de belegging ervan wordt verkregen. Met het opgebouwde kapitaal moet pensioen worden aangekocht. In de jaren ’90 zijn door provisiejagers en ondeskundige adviseurs kostbare en voor deelnemers ongunstige beschikbare premieregelingen ingevoerd. Deze kunnen goedkoper en beter.
 
Prepensioen
Opbouw van VUT en Prepensioen is voor de meeste werknemers niet langer toegestaan. Wat nu meer aandacht krijgt is deeltijdpensionering: Een deeltijdpensioen houdt in dat men deels met pensioen gaat en deels blijft werken. De pensioenopbouw mag gewoon doorgaan, als gedurende een periode van maximaal 10 jaar vóór de pensioendatum, minimaal 50% gewerkt wordt.
 
Voor een pensioenvoorziening via de werkgever wordt vaak ook een eigen bijdrage van de werknemers gevraagd (in sommige gevallen tot 100%). Deze wordt van het brutoloon ingehouden. De werkgever (en indirect ook de werknemer) bespaart er nu dus belasting mee. De toekomstige uitkering wordt bij de werknemer als inkomen belast. Voor het bedrijf zijn de beheersbaarheid, kwaliteit en kosten van de pensioenregeling belangrijk. Iedere oplossing heeft eigen specifieke kenmerken. Ook is er veel verschil per verzekeraar. Het advies van een ervaren specialist is zeer belangrijk om te komen tot een passende oplossing, die aansluit bij de behoeftes van uw bedrijf en werknemers.